Årsmøtet har talt: nytt æresmedlem i klubben

Årsmøtet har talt: nytt æresmedlem i klubben

Per Arve Nordbø æresmedlem i TTK

TTK har idag 2 æresmedlemmer – Helge Halvorsen og Knut Gilboe. Æresmedlemmer kan etter vedtektene utnevnes av årsmøtet, etter anbefaling fra styret. 

I klubbens vedtekter § 3 (11) heter det følgende:

For å kvalifisere til å bli æresmedlem i TTK skal man i bestemte verv eller

funksjoner for klubben gjennom en årrekke ha ytet bidrag langt utover det som

kan forventes til betydelig fremme av klubbens, medlemmenes og tennissportens

ve og vel i byen. Æresmedlemmer skal ha gratis medlemskap for utespill på

klubbens anlegg.

 

Per Arve Nordbø er et kjent navn for de fleste som har holdt i en tennisracket i Trondheim de siste 25 år.  Han kom med i styret på midten av 1990-tallet, samtidig med at sønnen Tommy begynte å spille tennis. Siden dengang har Per Arve hatt en finger med i det meste som har skjedd i TTK – særlig på økonomifronten. Han startet da også opp i rollen som økonomiansvarlig i styret, og har i mange år ført regnskapet. Alle som blir medlem i TTK stifter bekjentskap med mannen bak aliaset pera-nor@online.no.  

Per Arve Nordbø er ganske enkelt TTKs høye beskytter. TTK hadde ikke vært den klubben vi er uten Per Arves innsats gjennom en årrekke. Den jobben han har gjort, og gjør, er av nærmest uvurderlig betydning for et idrettslag som vårt. Det går erfaringsmessig godt med idrettslag som har en slik ildsjel og drivende kraft over det tidsrom som Per Arve har viet til TTK. Det vises først og fremst gjennom det tilbudet klubben klarer å yte til våre medlemmer., Dersom det er noe som holder på glippe i TTK, en frist eller noe som ikke burde gå igjennom, er det stor sannsynlighet for at Per Arve fanger det opp. Per Arve har gjennom skiftende tider vært en bauta, både for styrer og hovedtrenere i TTK. 

At noen tar ansvar for å forvalte klubbens midler godt vises på bunnlinja. Det er bare å se på utviklingen i klubbens egenkapital over en årrekke. Både sportslig og anleggsmessig har et solid økonomisk grunnlag vært viktig for å kunne utvikle tennisen i Trondheim. Det har vært en viktig forutsetning for anleggsutviklingen vi har gjennomført de siste årene. Å gå inn i et prosjekt som Lade tennisarena tilbake i 2015 hadde kanskje ikke skjedd, uten det solide fundamentet som allerede da forelå. Også framover gir dette klubben handlefrihet.

Man må langt tilbake i TTKs styreprotokoller for å finne spor av noen som har hatt slik betydning for klubben som det Per Arve har. Få – om noen – har nedlagt en sammenlignbar innsats i et verv for Trondhjems Tennisklub. Vi er heldige for hvert eneste årsmøte hvor Per Arve har fulgt opp økonomien for TTK. Vi håper på mange flere.  

TTK-styret finner det helt på sin plass å foreslå at klubbens årsmøte i 2020 vedtar Per Arve Nordbø som æresmedlem i TTK. 

På vegne av TTK-styret, Trondheim – 29.06.2020 

 

Audun Ø. Thorshaug

styreleder

FORSLAGET BLE ENSTEMMIG VEDTATT PÅ KLUBBENS ÅRSMØTE  

Årsmøtet har talt: nytt æresmedlem i klubben